Students & Post Docs

BY.gif

김병윤 (Byeongyoon Kim)

Research Professor
TGR.jpg

Gracita Raquel Tomboc

Research Professor
KJ0.jpg

김준 (Jun Kim)

Ph. D. course
KTK.jpg


김태경 (Taekyung Kim)

Ph. D course
JJH.jpg

주진환 (Jinwhan Joo)

Ph. D course
KTH2.jpg

권태현 (Taehyun Kwon)

Ph. D course
JMK.jpg

전민기 (Minki Jun)

Ph. D course

HYJ.jpg

홍용주 (Yongju Hong)

Ph. D course
CSA.jpg

최송아 (Songa Choi)

Ph. D course
PYJ.jpg

박예지 (Ye Ji Park)

MS course
LSH.jpg

임성현 (Sunghyun Lim)

MS course
JJH2.jpg

조진형 (Jinhyoung Jo)

MS course
JSP.jpg

전석표 (Seokpyo Jeon)

MS course
YHS.jpg

양희수 (Heesu Yang)

MS course
YCM.jpg

유충만 (Chungman Yu)

MS course
YU.jpg

Yunting Wang

Visiting Ph. D student